Logo
US?UGI POGRZEBOWE ARKA LIMANOWA

Pomo?emy Ci we wszystkim gdy? oferujemy pe?en zakres us?ug pogrzebowych wraz z zalatwianiem formalno?ci w urz?dach.

Dowiedz się wiecej
OSTATNIA DROGA

profesjonalne przygotowanie do pogrzebu

Dowiedz się wiecej
przeczytaj informacje o naszej firmie
sprawdź co oferujemy

Dom Pogrzebowy ARKA Limanowa

Image

Zak?ad Pogrzebowy "ARKA" Limanowa .  508-665-157  lub 799-92-03-54

 Zak?ad Pogrzebowy powsta? w 2015r. choc tradycja rodzinna si?ga 1991 r. w oparciu o wieloletnie do?wiadczenie naszych pracowników, mi?dzy innymi Pan Jan Pa?ka, wieloletni pracownik szpitalnego prosektorium w Nowym S?czu, wieloletni laborant sekcyjny. Mo?emy Pa?stwu zapewni? najwy?szej jako?ci us?ugi pogrzebowe i profesjonaln? pomoc przez ca?? dob?. Robimy wszystko, by spe?ni? Pa?stwa oczekiwania. Nasza oferta obejmuje du?y wybór trumien i urn oraz i innych akcesoriów pogrzebowych. Zapewniamy profesjonaln? obs?ug? ceremonii pogrzebowych. Nie pozostawiamy bliskich osoby zmar?ej samych sobie, przy czym staramy si?, aby te trudne chwile by?y czasem zadumy i wspomnie?. Zajmujemy si? organizacj? pogrzebów wszelkich wyzna?, w tym pogrzebów ?wieckich. Wasi bliscy zas?u?yli na godny, uroczysty pogrzeb, który my potrafimy zorganizowa?.

Oferujemy Us?ugi pogrzebowe na terenie:Miasta oraz Powiatu Limanowskiego gminy Kamienica , ?ukowica , Dobra , Tymbark , Jod?ownik , S?opnice (ca?y Powiat) Nowy S?cz, Stary S?cz, i inne okolice

oferta

sala sekcyjna

Zak?ad Pogrzebowy posiada w?asn? sal? sekcyjn? umo?liwiaj?c? dokonywanie zabiegów tanatopraksji, tanatokosmetyki i ubioru zw?ok. oraz profesjonaln? kaplic? wraz z ch?odni? i sal? Po?egna?.  

kwiaty i inne

Zak?ad Pogrzebowy Limanowa oferuje sprzeda? wie?ców, wi?zanek z w?asnej kwiaciarni i zniczy, a tak?e trumien oraz urn. ?wiadczymy us?ugi grabarskie.Kamieniarskie  

formalno?ci

Zak?ad Pogrzebowy Limanowa Umo?liwia bezgotówkowe rozliczenie w ramach zasi?ku pogrzebowego oraz za?atwianie formalno?ci prawnych.wyp?acamy zasi?ek tego samego dnia oraz zalatwiamy za klienta wszelkie formalno?ci w ZUS KRUS  

uroczysto?ci

Zak?ad Pogrzebowy Limanowa oferuje przeprowadzenie kremacji wraz z uroczysto?ci? po?egnaln?, a tak?e transport mi?dzynarodowy zw?ok.  

w?asna kaplica

Zak?ad Pogrzebowy ARKA posiada w?asn? Kaplic?, w której bliscy mog? o ka?dej porze pomodli? si? przy zmar?ym.Urz?dzic ró?aniec za zmar?? osob? .

komory ch?odnicze

Zak?ad Pogrzebowy ARKA posiada wysokiej jako?ci komory ch?odnicze. Oferujemy zabiegi kosmetyczne wraz z ubieraniem Cia?a.

galeria

Kontakt

508-665-157
799 920 354
34-600 Limanowa.
ul. Ks.?azarskiego 16

Zapraszamy od poniedzia?ku do soboty w godzinach 7 - 18
lub 24/7 pod telefonem dy?urnym 508 694 401, 508 665 157
LDM Leksan Prowadzimy współpracę z zakładem kamieniarskim o wieloletnim doświadczeniu - LDM Leksan